share tools check shop erro bằng PY

   3 Kiếm 100K Từ MOMO (Cho thành viên chưa Đăng ký)