octoin

  1. thanhtam28ss

    Dự án Octoin kết thúc ICO- x100 lần

    Chúc mừng các bạn nào có tham gia theo link của mình lúc trước (hình như chỉ có 1 bạn), hãy vào để nhận thành quả tuyệt vời. Kết thúc ICO, đồng Octoin đã x100 lần từ 1$ tăng lên 100$. Quá tuyệt đúng không nào. Hãy để lại hình ảnh kết quả của các bạn cho mình thấy nào.