facebook ads

  1. vanchien123

    MIỄN PHÍ CÔNG CỤ HỖ TRỢ TARGET FACEBOOK ADS

    Chạy ads max phê bằng cách target chuẩn đến từng sợi tóc!!!... - Target vào post bất kỳ - Target vào profile bất kỳ - Target vào page bất kỳ - Target vào group bất kỳ - Target vào sự kiện bất kỳ - Target chi tiết đến ngày sinh - Target theo name/tên bất kỳ #TƯ_DUY_KHAI_THÁC - Chạy ads theo UID...